Friday, 30 December 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും കോപറ്റ നിയമം 6(b) പ്രകാരം ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉള്ള വിവരം ഇന്ന് (ഡിസംബർ 30) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ ഇമെയിൽ മുഖാന്തിരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 28 December 2016

ഐ.സി.ടി ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങ് ഡിസംബർ 30 മുതല്‍

തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഐ.സി.ടി ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങ് ഡിസംബർ 30 (വെള്ളി) മുതല്‍ 6 ദിവസത്തേക്ക് സീതിസാഹിബ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ,തളിപ്പറമ്പില്‍. പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
NB: പരിശീലനത്തിന് വരുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ലാപ് ടോപ്പ് കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിന് വരുന്നവര്‍ രാവിലെ 9.30 ന് പരിശീലനകേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

Friday, 23 December 2016

Text Book Indent 2017-18

2017-18 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ളാസ്സുകളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഇൻഡന്റ് ഐ.ടി@ സ്‌കൂൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ ആയി ഡിസംബർ 31 ന് മുമ്പായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.... 
http://103.251.43.155/tb_distribution/textbook2017/

വിജ്ഞാനോത്സവം- മാടായി മേഖലാതലം

Tuesday, 20 December 2016

​TIPs - ശാസ്ത്ര ശില്പശാല മാറ്റി വച്ചു ​

നാളെ (21.12.2016) ബി.ആർ.സി.യിൽ വച്ച് നടത്താനിരുന്ന ശാസ്ത്ര ശില്പശാല മാറ്റി വച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

ഇ-സമ്പർക്ക് - വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം

അദ്ധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഇ-സമ്പർക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്‌കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രഫോർമയിൽ (2 കോപ്പി) ഡിസംബർ 24 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

വളരെ അടിയന്തിരം - ഹരിതകേരളം

'കളക്ടേഴ്‌സ് @സ്‌കൂൾ' പദ്ധതി പ്രകാരം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി 'ഹരിതകേരളം'പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ്. അതനുസരിച്ച് ഡിസംബർ 1 മുതൽ 8 വരെ സ്‌കൂളുകളിൽ നടത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഇതോടൊപ്പമുള്ള നിശ്ചിത പ്രഫോർമയിൽ (അനുബന്ധം 1) ഡിസംബർ 22 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

'മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ' സമർപ്പിക്കണം.

സ്‌കൂളുകൾ തയ്യാറാക്കിയ 'മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ'(School Development Plan) Hard Copy ജനുവരി 5 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

Monday, 19 December 2016

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ - റവന്യു ജില്ലാതലം ജനുവരി 12 ന്

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ - റവന്യു ജില്ലാതലം ജനുവരി 12 ന് വ്യാഴാഴ്ച കണ്ണൂർ നോർത്ത് ബി.ആർ.സിയിൽ.
UP & HS വിഭാഗം : രാവിലെ 9.30 ന്

ഭാസ്കരാചാര്യ ഗണിതശാസ്ത്ര സെമിനാർ - റവന്യു ജില്ലാതലം ജനുവരി 6 ന്

ഭാസ്കരാചാര്യ ഗണിതശാസ്ത്ര സെമിനാർ - റവന്യു ജില്ലാതലം ജനുവരി 6 (വെള്ളി) ന് കണ്ണൂർ നോർത്ത് ബി.ആർ.സിയിൽ.
സമയക്രമം
UP & HS വിഭാഗം : രാവിലെ 9.30
HSS വിഭാഗം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് - Uniform

2016-17 വർഷത്തെ യൂണിഫോമിന് അനുവദിച്ച തുകയിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് 400 രൂപ വീതം കണക്കാക്കി ഇനിയും തുക ആവശ്യമുള്ളവർ എത്രതുക വേണമെന്നും അധികമായി തുക അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളവർ ആ വിവരവും ഡിസംബർ 20 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനകം രേഖാമൂലം അറിയിച്ചവർ വീണ്ടും അറിയിക്കേണ്ടതില്ല.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് - GAIN PF

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നവംബർ 19 ലെ പി.എഫ് ജനറൽ (3)/ 51412/ 2015 നമ്പർ സർക്കുലർ ഇമെയിൽ വഴിയും ബ്ലോഗ് വഴിയും നൽകിയിരുന്നു. ആയതിലെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി - സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ.7833/16/Fin തീയ്യതി.28.09.2016 എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും നവംബർ 3 ന് ഇമെയിൽ മുഖാന്തിരം നൽകിയിരുന്നു. ആയതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Question Paper Distribution

രണ്ടാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം - ചോദ്യപ്പേപ്പർ (രണ്ടാംഘട്ടം)ഇന്ന് (19.12.2016) രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ബി.ആർ.സി.യിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

Wednesday, 14 December 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യാനാവശ്യമായ ഐ.ടി പരിശീലനം ലഭിക്കേണ്ട പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം നാളെ (15-12-2016) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി ഇ മെയില്‍ മുഖേന ഈ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 13 December 2016

വിജ്ഞാനോത്സവം മാടായി മേഖലാതലം ഡിസംബർ 30,31 തീയതികളിൽ

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുറീക്ക - ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോത്സവം മാടായി മേഖലാതലം ഡിസംബർ 30,31 തീയതികളിൽ GBHSS മാടായിയിൽ വെച്ച് നടക്കും.
പഞ്ചായത്ത്  തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് മേഖലാതലത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. 
കുട്ടികൾ മുൻകൂട്ടി  ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ..... Click Here

ശ്രീനിവാസരാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ 2016-1

ശ്രീനിവാസരാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ 2016-17 ജില്ലാതല മത്സരത്തിലേക്ക് (10/1/17 ന് കണ്ണൂർ) അർഹത നേടിയവർ 
UP വിഭാഗം: 
അഭിനന്ദ് ആർ നാഥ് . (ജി യു പി എസ് പുറച്ചേരി)
സൗദ വി എ (എംയു പി എസ് മാട്ടൂൽ)
HS വിഭാഗം : 
ജ്യോതിക ടി പി,(ജി ജി എച്ച് എസ് മാടായി)

രണ്ടാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം - ചോദ്യപ്പേപ്പർ വിതരണം (ഒന്നാം ഘട്ടം)

രണ്ടാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം - ചോദ്യപ്പേപ്പർ (ഒന്നാം ഘട്ടം) ബി.ആർ.സി.യിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കൈപ്പറ്റണം.
രണ്ടാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം - ടൈം ടേബിൾ:

Friday, 9 December 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

ജനുവരി 10 വരെ ആവശ്യമായ അരി സ്കൂളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളവർ ഇന്റന്റ് പ്രകാരം മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അരി എടുക്കേണ്ടതില്ല. പ്രസ്തുത തിയതി വരെ ആവശ്യമുള്ള അരി മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാകും.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

നിലവിൽ internet സൗകര്യം ഉള്ള പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ അവരുടെ internet  സൗകര്യം it@school  സ്കീമിലേക്ക് മാറ്റാൻ താല്പര്യം ഉളളവർ അവരുടെ സ്കൂളിന്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ  ഇന്ന് 4 മണിക്കുള്ളിൽ രേഖാമൂലമോ email മുഖേനയോ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 8 December 2016

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം: Results

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - മത്സരഫലങ്ങൾ, പോയിന്റ് നില, പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യുൾ, ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്നിവ അറിയിക്കുന്നതിനായി വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

വിജ്ഞാനോത്സവം 2016 - പ്രോജക്റ്റ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിശീലനം ഡിസംബർ 11 ന്

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിജ്ഞാനോത്സവം 2016 - മേഖലാതലം - യു.പി, ഹൈസ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിശീലനം ഡിസംബർ 11 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് GBVHSS മാടായിയിൽ നടക്കും. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കൺവീനർ അറിയിച്ചു.

'ഭാഷ്യം' ഭാഷ വ്യവഹാര ശില്പശാല മാറ്റിവെച്ചു

2016 ഡിസംബർ പത്തിന് നടക്കേണ്ട 'ഭാഷ്യം' ഭാഷ വ്യവഹാര ശില്പശാല മാറ്റിവച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു, പുതുക്കിയ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ് .

Consumer awareness Essay/Drawing Competition


Wednesday, 7 December 2016

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ മത്സരം

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ മത്സരം മാടായി ഉപജില്ലാതല മത്സരം ഡിസംബർ 13 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ച് നടക്കും. 
വിഷയം : (HS & UP) -'പരപ്പളവും ചുറ്റളവും'
പങ്കെടുക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
Contact: 9446418387

Expenditure Statement - Urgent

നവംബർ മാസത്തെ Expenditure Statement ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2  മണിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.
Sl.No Office Name
1 ATHIYADAM LPS
2 IRINAVE THEKKUMBAD ALPS
3 MADAYI L.P.S
4 MRUP SCHOOL MATTOOL
5 GOPAL UPS KUNHIMANGALAM
6 NERUVAMBRAM UPS
7 GLPS KARAYAD

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - കണ്ടിജന്റ് ചാർജ്ജ് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രഫോർമയിൽ ചേർത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ നൂൺമീൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കിന്റെ ആദ്യപേജുമായി ഒത്തുനോക്കി ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവിവരം ഇന്ന് (ഡിസംബർ 7) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.
മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതോടൊപ്പമുള്ള സത്യപ്രസ്താവന പൂരിപ്പിച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഒപ്പിട്ട് ഒരുകോപ്പി ഇന്നുതന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

Tuesday, 6 December 2016

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - മത്സരങ്ങൾ മാറ്റി

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് (06.12.2016) നടക്കേണ്ട മത്സരങ്ങൾ ഡിസംബർ 11 ന് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 5 December 2016

Kalolsavam Appeal Approved - list

Kalolsavam Appeal Approved - list .... Click Here

ട്രോഫികൾ തിരിച്ചേല്പിക്കണം

കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ലഭിച്ച റോളിംഗ് ട്രോഫികൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്‌കൂളുകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Saturday, 3 December 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഡിസംബർ 5 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം (അൺ എയ്ഡഡ് ഉൾപ്പെടെ) ഡിസംബർ 5 ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.
അജണ്ട: ഹരിത കേരള മിഷൻ

Friday, 2 December 2016

ട്രഷറിയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ്

പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സ് ഡിസംബർ 5 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് GBVHSS മാടായിയിൽ വെച്ച് നടക്കും.എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ മാരും ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം. 

ഡിസംബർ 3 - ലോക വിഭിന്നശേഷി ദിനം


Kannur Revenue District Kalotsavam 2016 - Programm

വിദ്യാരംഗം - സാഹിത്യോത്സവ ശില്പശാല

മൂന്നാം ഘട്ട ICT പരിശീലനം ഡിസംബർ 5,6 തീയതികളിൽ

മൂന്നാം ഘട്ട ICT പരിശീലനം ഡിസംബർ 5,6 തീയതികളിൽ GHSS കൊട്ടിലയിൽ വെച്ച് നടക്കും. മാടായി, മാട്ടൂൽ, കണ്ണപുരം, ചെറുകുന്ന്,ഏഴോം പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും LP വിഭാഗത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യാപകൻ പങ്കെടുക്കണം.

Thursday, 1 December 2016

ഹരിതകേരള ദൗത്യം - ഡിസംബർ 8 ന് ആരംഭിക്കും

2016 ഡിസംബർ 8 ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിതകേരള ദൗത്യം പ്രാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഡിസംബർ 5 മുതൽ 8 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രസ്തുത ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. 
ഡിസംബർ 8 ന് അസംബ്ലിയിൽ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം.

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ APL ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ APL വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്ക് 2016-17 വർഷം സൗജന്യ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം നൽകുന്നതിനുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ APL വിഭാഗം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കണം.

മുകുളം പദ്ധതി മാടായി ഉപജില്ലാതല യോഗം നാളെ

മുകുളം പദ്ധതി മാടായി ഉപജില്ലാതല യോഗം നാളെ (ഡിസംബർ 2 , വെള്ളി) രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. ഹൈസ്ക്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ, പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട്, SRG കൺവീനർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം.

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 2016-17 വർഷം യൂണിഫോം നൽകുന്നതിന് അനുവദിച്ച തുക ട്രഷറിയിലുള്ള സ്‌കൂളിന്റെ Special TSB Account ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി പിൻവലിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. 
ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അക്വിറ്റൻസിന്റെ കോപ്പിയും എത്രയും വേഗം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അനുവദിച്ച തുകയിൽ കുറവ് വരികയോ കൂടുതലാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം ഡിസംബർ 5 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ നടപടി ഉത്തരവ് ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

നവംബർ മാസത്തെ Expenditure Statement ഡിസംബർ 5 ന് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. Expenditure Statement - Submit ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 
Expenditure ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ Menu Bar ലെ 'Submit NIL Report' ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് Nil Report സമർപ്പിക്കണം.
http://4.bp.blogspot.com/-CSyyi5F4esw/VWNkAI4OGxI/AAAAAAAAACk/6Nv84RrJgK8/s240/exphead%2B-%2BCopy.gif

Noon Meal - Urgent

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി- ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ അദ്ധ്യയന വർഷാവസാനത്തോടെ ഗ്യാസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇനിയും സമർപ്പിക്കാത്തവർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

Wednesday, 30 November 2016

മൂന്നാംഘട്ട ICT പരിശീലനം Dec 1,2 തീയ്യതികളില്‍

മൂന്നാംഘട്ട ICT പരിശീലനം Dec 1,2 തീയ്യതികളില്‍ വിളയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ,കുഞ്ഞിമംഗലം, ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്കൂളുകളില്‍നിന്നും LP വിഭാഗത്തിലെ ഓരോ അധ്യാപകന്‍ വീതം Laptop  സഹിതം ഹാജരാകണം.

വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും"ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ" ഡിസംബർ 1 മുതൽ

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും"ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ" നടപ്പിലാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പമുള്ള സർക്കുലറിലെ നിബന്ധനകൾ ഡിസംബർ 1 മുതൽ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ... സർക്കുലർ

കടന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്: ഏകദിന പരിശീലനപരിപാടി

കടന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് PEC യുടെയും CRC യുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ LP, UP സ്‌കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ IT സാധ്യതകൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഹാർഡ്വേർ - സോഫ്റ്റ് വേർപരിശീലനത്തിനായി ഡിസംബർ 3 ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഏകദിന പരിശീലനപരിപാടി  പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽവെച്ച് (ചന്തപ്പുര) നടക്കും. LP സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് 2 പേരിൽ കുറയാതെയും UP സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് 4 പേരിൽ കുറയാതെയും അദ്ധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കണം.

നവകേരള ദൗത്യ പദ്ധതി- ഹരിത കേരള മിഷന്‍ - Circular

നവകേരള ദൗത്യ പദ്ധതി- ഹരിത കേരള മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.....

KASEPF - GAIN PF - Circular

KASEPF - ഗെയിൻ പി.എഫ് സംവിധാനം - അക്കൗണ്ടുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ .... സർക്കുലർ

Tuesday, 29 November 2016

ഡിസംബർ 1 - എയ്ഡ്സ് ദിനം - പ്രതിജ്ഞ

ഡിസംബർ 1 - എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേർന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. 

TALENT SEARCH EXAMINATION - Change in Centre

കണ്ണൂര്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ ഗവ ഹയര്‍ സെക്കൊണ്ടാരി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് 2016 ഡിസംബര്‍ 1 നു നടത്തുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ച TALENT SEARCH EXAMINATION സെന്റ്‌ മൈക്കിള്‍സ് ആന്ഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

Participants Eligible for Higher Level Competition

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: Participants Eligible for Higher Level Competition ... Click Here

Saturday, 26 November 2016

ICT പരിശീലനം നവംബർ 29,30 തീയതികളിൽ

എൽ.പി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട ICT പരിശീലനം നവംബർ 29,30 തീയതികളിൽ GGHSS മാടായി, സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്‌കൂൾ വിളയാങ്കോട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നടക്കും.

ചെറുതാഴം, ഏഴോം, ചെറുകുന്ന്,കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും ഓരോ അദ്ധ്യാപകൻ വീതം GGHSS മാടായിയിൽ പങ്കെടുക്കണം.

കുഞ്ഞിമംഗലം, കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും ഓരോ അദ്ധ്യാപകൻ വീതം സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്‌കൂൾ വിളയാങ്കോട് പങ്കെടുക്കണം.
അദ്ധ്യാപകർ ലാപ്പ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരണം.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും യോഗം നവംബർ 29 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും (ഗവ. & എയ്ഡഡ്) പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും യോഗം നവംബർ 29 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് GBVHSS മാടായിയിൽ ചേരും. 'LENSE' പദ്ധതി അവലോകനം ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിൽ ശ്രീ.ടി വി രാജേഷ് MLA പങ്കെടുക്കും. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാർക്ക് വിവരം നൽകി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം.

Friday, 25 November 2016

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സ്ഥിതി, മത്സരഫലങ്ങൾ

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: 

ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബ്ലോഗ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ താഴെക്കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
http://lensekalliasseri.in/madayikalolsavam/apps/madayikalolsavam.apk
മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി .... Click Here
http://lensekalliasseri.in/madayikalolsavam/sites/index.php

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016-17 - മത്സരഫലങ്ങൾ

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016-17
നവംബർ 23 - 27 , ഷൊർണ്ണൂർ
http://www.schoolsasthrolsavam.in/site16/

NuMATS Examination 2016-16 - AEO Level - Result

NuMATS Examination 2016-16 - AEO Level - Selection List ....

Wednesday, 23 November 2016

മാടായി ഉപജില്ല കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: വേദി, സമയം എന്നിവയിൽ മാറ്റം

മാടായി ഉപജില്ല കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016:
നവംബർ 24 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കേണ്ട HSS വിഭാഗം ഓട്ടൻതുള്ളൽ മത്സരം (പെൺ)നവംബർ 26 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് വേദി 1 ൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും.

നവംബർ 24 ന് വേദി 8 ൽ നടക്കേണ്ട HSS വിഭാഗം സ്കിറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്) നവംബർ 25 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് വേദി 4  ൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും.

Sunday, 20 November 2016

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : Cluster Report

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : Cluster Report

മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ താഴെക്കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
http://lensekalliasseri.in/madayikalolsavam/apps/madayikalolsavam.apk

Saturday, 19 November 2016

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ & Route Map

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ
മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ താഴെക്കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
http://lensekalliasseri.in/madayikalolsavam/apps/madayikalolsavam.apk

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും യോഗം നവംബർ 29 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും യോഗം നവംബർ 29 ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. "LENSE" പദ്ധതി അവലോകനം ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ.ടി വി രാജേഷ് എം.എൽ.എ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടുമാരെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

Noon Meal - Urgent

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് ബേങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ആദ്യപേജിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതം നവംബർ 21 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. 
പ്രഫോർമ എക്സൽ ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയും വേണം.

സോഷ്യൽ സയൻസ് ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ നവംബർ 21 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ നവംബർ 21 ന് തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മാടായി ഗവ.ബോയ്സ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സംരക്ഷിതാദ്ധ്യാപകരുടെ പുനർവിന്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവ. , എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നേരിട്ടോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന അദ്ധ്യാപകർ ഉള്ള സ്‌കൂളുകൾ പ്രസ്തുത ഒഴിവുകൾകൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. 
ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണെന്നും ഇതുമൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു.
ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ സ്‌കൂളിന്റെ പേര്,തസ്തിക,ഒഴിവിന്റെ കാലയളവ്, ഒഴിവിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം.
ഒഴിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാ എങ്കിൽ ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 : പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യുൾ

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 : നവംബർ 23 മുതൽ 27 വരെ .... പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യുൾ
https://drive.google.com/drive/folders/0B60TtZEyxbEAVVhJMnBiWE9hWnc?usp=sharing

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം: അറിയിപ്പ്

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം: നവംബർ 24 ന് വേദി 6 ൽ നടക്കേണ്ട സംസ്കൃതോത്സവത്തിലെ UP സംസ്കൃത ഗാനാലാപനം (ആൺ), സ്റ്റേജിതര മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന നവംബർ 22 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ്.

മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള: സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മെഡലുകളും കൈപ്പറ്റണം

മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേളയിൽ (ഗെയിംസ് & അത്‌ലറ്റിക്‌സ്) വിവിധ മത്സരയിനങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മെഡലുകളും നവംബർ 21,22 തീയതികളിൽ പഴയങ്ങാടി ഗവ.മാപ്പിള യു.പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്‌കൂളിലെത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മെഡലുകളും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

Friday, 18 November 2016

Deployment of proctected teachers

സംരക്ഷിത ജീവനക്കാരുടെ പുനർവിന്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം ... Click Here

Reporting vacancies of teachers post to PSC

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ യഥാസമയം പി.എസ്.സി ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം ... Click Here

Avoid Plastic - "Pothuvidhyabhyasa samrakshana mission"

"പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്‌ഞം" നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബഹിഷ്കരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ..... സർക്കുലർ

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: അറിയിപ്പ്

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: നവംബർ 22 മുതൽ 26 വരെ ചെറുതാഴം ഗവ. ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ .....
നവംബർ 23 മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 3 മണിമുതൽ അതുവരെ പൂർത്തിയായ മത്സരങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കലോത്സവ നഗരിയിലെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് സമീപം പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വേദിയിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യും.

ICT പരിശീലനം നവംബർ 21,22 തീയതികളിൽ

എൽ.പി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർക്കായുള്ള ICT പരിശീലനം രണ്ടാമ ഘട്ടം നവംബർ 21,22 തീയ്യതികളിൽ ചെറുകുന്ന് ഗവ.ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.
മാടായി, മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഓരോ അദ്ധ്യാപകൻ പങ്കെടുക്കണം.

സ്‌പെഷ്യൽ ഫീസ് വിഹിതം അടയ്ക്കണം

മാടായി ഉപജില്ല കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം , കായികമേള എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹയർ സെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്‌പെഷ്യൽ ഫീസ് ഇനത്തിലുള്ള വിഹിതം രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയത്ത് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. 

Thursday, 17 November 2016

സാർവ്വദേശീയ ശിശുദിനം - പ്രതിജ്ഞ

നവംബർ 20 സാർവ്വദേശീയ ശിശുദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ 18 ന് സ്‌കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികൾ ബാലാവകാശവും കർത്തവ്യവും സംബന്ധിച്ച പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രത്യേകം അസംബ്ലി ചേർന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രതിജ്ഞ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. 

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി: കടന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്തല ശില്പശാല

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി: കടന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്തല ശില്പശാല നവംബർ 18 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിമുതൽ പാണപ്പുഴ ഗവ. എൽ.പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. എൽ പി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി കഥ, കവിത, ചിത്രം, അഭിനയം എന്നീ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന ശിൽപശാലയിലേക്ക് വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും നാല് കുട്ടികളെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കണം.

Wednesday, 16 November 2016

സംസ്ഥാന സ്‌ക്കൂള്‍ ശാസ്‌ത്രോത്സവം - റവന്യൂ ജില്ലാടീമിന്‍റെ യോഗം

2016-17 വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്ക്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം നവംബര്‍ 23 മുതല്‍ 27 വരെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഷൊര്‍ണ്ണൂരില്‍ വെച്ച് നടക്കും.  സംസ്ഥാന സ്‌ക്കൂള്‍ ശാസ്‌ത്രോത്സവത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഒരു യോഗം നവംബർ 18 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ചൊവ്വ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌ക്കൂളില്‍ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്.  
പ്രസ്തുത യോഗത്തില്‍ ഫോട്ടോ പതിച്ച, പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ് (2 പകര്‍പ്പ്) നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്...

2016-17 ലെ ഒ.ഇ.സി ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റിന് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ വിവരം യഥാസമയം സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് നവംബർ 30 വരെ ഡാറ്റ Enter ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 
Govt/Aided സ്കൂളുകളിലെ ഒ.ഇ.സി ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റ് (2016-17) സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Aquitance/Beneficiaries List ലഭിന്നുന്നതിനായി Login ചെയ്യുക
http://scholarship.itschool.gov.in/prematric_obc2016-17/

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 2016 - പന്തൽ തൂൺ നാട്ടൽ

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 2016 : പന്തൽ നിർമാണത്തിന്റെ തൂൺ നാട്ടൽ കർമ്മം ചെറുതാഴം ഗവ: ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ശ്രീ.ടി.വി.ചന്തുക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി.വി.രമണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കെ.വി.രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും എ.ജയൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

അപ്പീൽ മുഖേന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര് വിവരം

അപ്പീൽ മുഖേന മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര് വിവരം ... Click Here

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : രജിസ്‌ട്രേഷൻ നവംബർ 21 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : രജിസ്‌ട്രേഷൻ നവംബർ 21 ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചെറുതാഴം ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ നടക്കും.

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: സബ്കമ്മിറ്റികളുടെ യോഗം

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം
ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം നവംബർ 18 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചെറുതാഴം ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം നവംബർ 21 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ചെറുതാഴം ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : Teachers Duty

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരുവിവരം  ..... Click Here

എൽ.പി വിഭാഗം: പ്രസംഗം (മലയാളം)- വിഷയം

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം
എൽ.പി വിഭാഗം: പ്രസംഗം (മലയാളം)
വിഷയം: 'മണ്ണും മനുഷ്യനും'

റവന്യു ജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരം നവംബർ 17 ന്

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരം നവംബർ 17 ന് രാവിലെ മുതൽ ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഉപജില്ലയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

എൽ.പി വിഭാഗം: രാവിലെ 10.30 ന് 
യു.പി. വിഭാഗം : രാവിലെ 11.30 ന് 
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ന് 
എച്ച്.എസ്.എസ് വിഭാഗം : ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ന്

Tuesday, 15 November 2016

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് & ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ നവംബർ 18

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് & ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ
നവംബർ 18
സ്ഥലം: കണ്ണൂർ മുൻസിപ്പൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ

മാടായി ഉപജില്ലയിൽനിന്നും പങ്കെടുക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ
യു.പി വിഭാഗം ക്വിസ്സ്
(സമയം രാവിലെ 10.30 ന്) 
1.അനുവിദ് എസ് (GUPS പുറച്ചേരി)
2.അദ്വൈദ് അനിൽ (വെങ്ങര പ്രിയദർശിനി UPS)
ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ
(സമയം രാവിലെ 10.30 മുതൽ 12 വരെ)
1.ആതിര ഇ ടി (GHSS കുഞ്ഞിമംഗലം)
2.ഫഹീമ പി പി (GWHSS ചെറുകുന്ന്)
ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം ക്വിസ്സ്
(സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ) 
1.അഞ്ജലി എസ് കെ (GHSS കുഞ്ഞിമംഗലം)
2.ഫാത്തിമ ഫിദ കെ കെ (CHMKGHSS മാട്ടൂൽ)
ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗം ക്വിസ്സ്
(സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മുതൽ)
1.രജിൽ കെ പി (GBHSS ചെറുകുന്ന്)
2.മുഹ്‌സിൻ അഹമ്മദ് പി.എ.പി (PJHS മാടായി)

വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക..

ടി.എ ബില്ല് സമർപ്പിക്കണം.

യാത്രാപ്പടിക്ക്  (T A) അർഹതയുള്ള പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ടി.എ ബില്ല് ഓരോ മാസത്തെയും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ബില്ലിന്റെ ഒരു കോപ്പി നവംബർ 21 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം : വിളംബര ഘോഷയാത്ര നവംബർ 17 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016 : വിളംബര ഘോഷയാത്ര നവംബർ 17 ന് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും. വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്തുനിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്ര പിലാത്തറയിൽ സമാപിക്കും. മുഴുവനാളുകളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 
മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ താഴെക്കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
https://4.bp.blogspot.com/-QzRg3b82P5M/WBt6tZLQNyI/AAAAAAAAAuA/AJ8liyWrYicKCMJ7HTC2J3_7gw1rcJ0XACLcB/s320/download1.png

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ കായികമേള - Probable Order of Events

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ കായികമേള - Program Schedule , Probable Order of Events & Athletic Records ..... Click Here

Sports - Higher Level Participants

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ..... Click Here

Monday, 14 November 2016

സ്‌കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ - പ്രഫോർമ

2016-17 അദ്ധ്യയന വർഷം സ്‌കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഫോർമ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. പ്രഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ ഒപ്പും സീലും പതിച്ച് രണ്ട് കോപ്പി നവംബർ 18 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. 

ICT പരിശീലനം നവംബർ 17,18 തീയതികളിൽ

എൽ.പി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർക്കായുള്ള ICT പരിശീലനം നവംബർ 17,18 തീയതികളിൽ ചെറുകുന്ന് ഗവ.ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.
കുഞ്ഞിമംഗലം, കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ, ചെറുതാഴം, ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഓരോ അദ്ധ്യാപകൻ പങ്കെടുക്കണം.

വിദ്യാരംഗം : ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത്തല ശില്പശാല നവംബർ 15 ന്

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത്തല ശില്പശാല നവംബർ 15 ന് ഗവ.എൽ പി സ്‌കൂൾ ചെറുതാഴം സൗത്ത് എൽ പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. കഥ, കവിത, ചിത്രം, അഭിനയം എന്നീ മേഖലകളിലേക്ക് ഓരോ കുട്ടിയെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കണം.

Friday, 11 November 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്...

സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ അർഹതനേടിയ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം (കുട്ടിയുടെ പേര്, സ്‌കൂളിന്റെ പേര്, ശാസ്ത്രോത്സവത്തിലെ ഇനം) എന്നിവ) നവംബർ 14 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016-17 : Results

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016-17 : Results
http://schoolsasthrolsavam.in/2016/sasthrolsavam_district2016/kannur/index.php/publishresult/resultindex/resultview/
ജില്ലാ ശാസ്ത്ര - ഗണിതശാസ്ത്ര - സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര -പ്രവൃത്തി പരിചയ - ഐ.ടി മേളകളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തിഗത മൊമന്റോ സംഘാടകസമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിഗത മൊമന്റോ ട്രോഫി കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും (GBHSS പയ്യന്നൂർ) അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

Noon Meal - Urgent

നിലവിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യന്നതിന് എൽ.പി.ജി ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകൾ ഈ അദ്ധ്യയന വർഷാവസാനത്തോടെ പാചകത്തിന് എൽ.പി.ജി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നതിനുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഉറപ്പ് നൽകാത്തവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്കിലുള്ള കണ്ടിജന്റ് ചാർജ്ജ് അനുവദിക്കുകയില്ല.

അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് നവംബർ 15 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് നവംബർ 15 ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 4 മണിവരെ പഴയങ്ങാടി ജി.എം.യു.പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. LP, UP, HS വിഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ അറബിക് അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി - ഉപജില്ലാതല ശില്പശാല

മാടായി ഉപജില്ലാ 
വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി
ഉപജില്ലാതല ശില്പശാല
(യു.പി.ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം)
നാടൻപാട്ടിന്‌ UP, HS വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുകുട്ടികൾ വീതവും നാടകരചനയ്ക്ക് HS വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുകുട്ടികൾ വീതവും പങ്കെടുക്കണം.ബാക്കിയുള്ള ഇനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുകുട്ടി വീതം പങ്കെടുക്കണം.

മാടായി ഉപജില്ല കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം: അപ്പീൽ ഹിയറിംഗ്

സ്കൂൾതല മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് അപ്പീൽ നൽകിയവർ ഹിയറിംഗിനായി നവംബർ 15 ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ടീം മാനേജർമാർ മത്സരഇനത്തിന്റെ സ്‌കോർഷീറ്റ്, ടാബുലേഷൻ ഷീറ്റ് എന്നിവ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള: മാടായി ഉപജില്ല ജേതാക്കൾ

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള
ഉപജില്ലയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ........

Thursday, 10 November 2016

Appointment of Aided School Teachers -Clarification

Appointment of Aided School Teachers -Clarification .... Click Here

Noon Meal - Clarification to Govt Order

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - കണ്ടിജന്റ് ചാർജ്ജ്, പാചക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഗവ. ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ .... സർക്കുലർ

ICT പരിശീലനം നവംബർ 14,15 തീയതികളിൽ

എൽ.പി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ICT പരിശീലനം നവംബർ 14,15 തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ മുൻസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. കണ്ണപുരം, ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും ഓരോ അദ്ധ്യാപകർ വീതം പങ്കെടുക്കണം.

ഗവ. സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : Cadre Strength Details

ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നവംബർ 11 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. പ്രഫോർമ 3 ൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ Confirm ചെയ്യണം

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - സ്‌കൂളുകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ Confirm ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരളാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - സംഘാടക സമിതി എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോഗം നവംബർ 11 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരളാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - സംഘാടക സമിതി എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോഗം നവംബർ 11 ന് രാവിലെ 11.30 ന് ചെറുതാഴം ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. മുഴുവൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിഅംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

Wednesday, 9 November 2016

IT Mela 2016 - Guidelines for conduct IT Fest for HS,HSS & VHSE Students

IT Mela 2016 - Guidelines for conduct IT Fest for HS,HSS & VHSE Students ... Circular

'Collectors@School’പദ്ധതി - നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നവംബർ 14 ന് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും 'Collectors@School’പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതോടൊപ്പമുള്ള കത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് .... നിർദ്ദേശങ്ങൾ

Tuesday, 8 November 2016

General Education Department - Mission Project -Campaign

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - നവകേരള ദൗത്യത്തിലെ 'പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം' പദ്ധതി മിഷൻ മാതൃകയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള രൂപരേഖ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായി ..... ഉത്തരവ്

ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് 2016-17 : അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് 2016-17 : അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയ്യതി - നവംബർ 30. .... കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് .... സർക്കുലർ

'മാടായി ഉപജില്ല' ബ്ലോഗ് അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക്

മാടായി ഉപജില്ലയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് 'മാടായി ഉപജില്ല' അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും സഹകരണത്തിനും നന്ദി.... സഹകരണങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു......

Retirement Details

2017 മാർച്ച് മുതൽ 2017 ജൂൺ വരെ സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപക/ അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ സേവനപുസ്തകം ശമ്പള പരിഷ്കരണ പരിശോധനയ്ക്കായി നവംബർ 21 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

2017 മാർച്ച് മുതൽ 2022 ജൂൺ വരെ സർവ്വീസിൽനിന്നും വിരമിക്കുന്നവരുടെ (ഗവ. & എയ്ഡഡ്) വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ നവംബർ 21 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Monday, 7 November 2016

Quiz Competition - Talent Search Examination

2016-17 വർഷത്തെ ഉപജില്ല/ റവന്യുജില്ലാ ക്വിസ്സ് മത്സരങ്ങളും ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷയും നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം .... സർക്കുലർ

പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തജില്ല - അഭ്യർത്ഥന

നമ്മുടെ ജില്ലയെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാകളക്ടർ നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥന താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്കൂൾതലത്തിൽ ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും അദ്ധ്യാപകരും മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു...

Expenditure Statement - Urgent

ഒക്ടോബർ മാസത്തെ Expenditure Statement ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ 11  മണിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. 
1 ATHIYADAM LPS
2 CENTRAL MUSLIM LPS
3 CHERUKUNNU MUSLIM LPS
4 IRINAVE THEKKUMBAD ALPS
5 ST.MARYS L.P.S PUNNACHERY
6 MRUP SCHOOL MATTOOL
7 PILATHARA UP SCHOOL
8 GMUPS PAYANGADI
9 GW UPS VENGARA
10 GLPS CHERUKUNNU SOUTH
11 GMLPS MATTOOL

Saturday, 5 November 2016

റവന്യുജില്ലാതല ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മത്സരം നവംബർ 16 ന്

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാതല ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മത്സരം നവംബർ 16 ന് ചൊവ്വ ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ നടക്കും.
LP വിഭാഗം - രാവിലെ 10 മണി 
UP വിഭാഗം - രാവിലെ 11 മണി 
HS വിഭാഗം - ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി  
HSS വിഭാഗം - ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 - Order of Events

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 - Order of Events
ഐ.ടി മേള  Day 1     Day 2

Friday, 4 November 2016

Minority Pre Matric Scholarship 2016 -17 -Verification of Application-Guidelines

Minority Pre Matric Scholarship 2016 -17 -Verification of Application- Guidelines

HM's Training - Details (Revised)

നവംബർ 9 മുതൽ 16 വരെ മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പേരുവിവരം (Revised)... Click Here

പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് 2016-17: User ID / Password റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം

പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് 2016-17 : അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് User ID / Password റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ... Click Here

Uniform - Urgent

2017-18 വർഷത്തെ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോമിന് പാന്റിന്റെയും പാവാടയുടെയും തുണി (കളർ കോഡ്) ഒന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തവർ ഉടൻതന്നെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ തുണി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Thursday, 3 November 2016

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം : മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി

മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആദ്യമായാണ് മാടായി ഉപജില്ലാ കലോൽസവത്തിന് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ആപ്പിൽ താൽക്കാലികമായി (Test) കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിവരങ്ങളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കലോത്സവ രജിസ്ട്രേഷനുശേഷം ഈ വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.
മൊബൈൽ ആപ്പ് രൂപകൽപന ചെയ്തത് ശ്രീ.ടി.പി.ഷാജി മാസ്റ്റർ (സെൻട്രൽ മുസ്‌ലിം എൽ.പി സ്‌കൂൾ മാട്ടൂൽ)
http://lensekalliasseri.in/madayikalolsavam/apps/madayikalolsavam.apk
http://lensekalliasseri.in/madayikalolsavam/apps/madayikalolsavam.apk

Sasthrolsavam 2016-17: Participants Eligible for Higher Level Competition

Participants Eligible for Higher Level Competition - LP, UP, HS & HSS

Cluster Training - Nov.5 - Venue

School uniform -First term fund allotment -2016 -17

2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ സൗജന്യ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം - ഒന്നാംഘട്ട ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി .... Order

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - സർക്കുലർ

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ... സർക്കുലർ

Wednesday, 2 November 2016

അധ്യാപകരുടെ ക്ലസ്റ്റർതല ശില്പശാല - നിർദ്ദേശങ്ങൾ

അധ്യാപകരുടെ ക്ലസ്റ്റർതല ശില്പശാല - നിർദ്ദേശങ്ങൾ ...... സർക്കുലർ

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - റോളിംഗ് ട്രോഫികൾ എത്തിക്കണം

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം :- സ്‌കൂളുകൾ കഴിഞ്ഞവർഷം ലഭിച്ച റോളിംഗ് ട്രോഫികൾ  നവംബർ 10 ന് മുമ്പായി ചെറുതാഴം ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Broadband internet connectivity to Primary school: Guidelines

 Broadband internet connectivity to Primary school: Guidelines .... Circular

മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള - Order of Events

മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള
നവംബർ 7,8,9 തീയതികളിൽ

Pre-Matric Scholarship 2016-17 - Date Extended

Pre-Matric Scholarship 2016-17 - Date Extended ... Notification

Monday, 31 October 2016

നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനം: സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പ്

നവംബർ 1- കേരളപ്പിറവി ദിനം 
സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പ് 'എന്റെ മലയാളം'
സ്കൂളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മാടായി ഉപജില്ല തയ്യാറാക്കിയ പേജ്

Second Term Time Table

മലയാളം ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും

2016 ലെ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ... സർക്കുലർ

Sunday, 30 October 2016

കായികാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര യോഗം നാളെ

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ കായികാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര യോഗം നാളെ (ഒക്ടോബർ 31) രാവിലെ 11 മണിക്ക് മാടായി ബി ആർ സിയിൽ ചേരും. മുഴുവൻ കായികാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

Friday, 28 October 2016

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി - ക്ലാസ്സ്തല ശില്പശാല ...... Module

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി - ക്ലാസ്സ്തല ശില്പശാല ...... Module

Pledge on November 1 - 60th Anniversary of Kerala Piravi

കേരളപ്പിറവി - അറുപതാം വാർഷികം -:

KASEPF-Gain PF - Profile Updating - Urgent

ഗെയിൻ പി.എഫ് സംവിധാനം: വരിക്കാരുടെ പ്രൊഫൈൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പി.എഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ..... സർക്കുലർ
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പി.എഫ് വരിക്കാർക്കും (ഗവ. സ്‌കൂളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അദ്ധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ) ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്. പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നവംബർ 2 ന് മുമ്പായി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ മുഖാന്തിരം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓഫീസർക്ക് രേഖകൾ സഹിതം ഹരജി നൽകേണ്ടതാണ്.

Group Personal Accident Insurance Scheme (GPAIS) - 2017

As per GO(P) No.  144/2016/Fin Dated 30/09/2016 Government have renewed the Group Personal Accident Insurance Scheme for a further period of one year from 01/01/2017.  
For more Details ....  Click Here

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നവംബർ 3 ന്

ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നവംബർ 3 ന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി  ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക. 
അജണ്ട: ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം

'സ്നേഹപൂർവ്വം' പദ്ധതി - ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ തീയ്യതി ഡിസംബർ 1 വരെ നീട്ടി.

'സ്നേഹപൂർവ്വം' പദ്ധതി - ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയ്യതി ഡിസംബർ 1 വരെ നീട്ടി.
http://kssm.ikm.in/

Google Mapping

Thursday, 27 October 2016

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. അവസാനതീയ്യതി നവംബർ 10. സമ്പൂർണ്ണയുടെ User ID യും Password ഉം ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. കലോത്സവ മാന്വൽ പ്രകാരം മാത്രമേ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

Wednesday, 26 October 2016

November 1 - Celeberation - Pledge

Minority Pre matric scholarship - Verification of online application

Minority Pre matric scholarship - Verification of online application ... Circular

വിദ്യാരംഗം കൺവീനർമാരുടെ യോഗം ഒക്ടോബർ 28 ന്

വിദ്യാരംഗം സ്ക്കൂൾ കൺവീനർമാരുടെയും സി.ആർ.സി കൺവീനർമാരായ പ്രധാനധ്യാപകരുടെയും യോഗം ഒക്ടോബർ 28 ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ ചേരുന്നു. മുഴുവൻ കൺവീനർമാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 25 October 2016

ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് &ഗൈഡ്സ് ജനറല്‍ബോഡി യോഗം

ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് & ഗൈഡ്സ് മാടായി എല്‍.എ ജനറല്‍ബോഡിയോഗം  ഒക്ടോബർ 28 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന്  മാടായി ബി.ആര്‍.സിയില്‍ ചേരുന്നു. യോഗത്തില്‍ മാടായി എല്‍.എ യിലെ  എല്ലാ സ്കൗട്ട്, ഗൈഡ്, കബ്ബ്, ബുള്‍ ബുള്‍ അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

Monday, 24 October 2016

School Uniform Color Code

School Uniform Color Code ... Click Here

LP വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ICT പരിശീലനം

ഒക്ടോബർ 26,27 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന LP വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ICT പരിശീലനത്തിൽ മാട്ടൂൽ, മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ വീതം ലാപ്ടോപ്പ് സഹിതം രാവിലെ 9.30 ന് GMUP സ്‌കൂൾ മാടായിയിൽ പങ്കെടുക്കണം.

മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള നവംബർ 7,8,9 തീയതികളിൽ

ഈ വർഷത്തെ മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള നവംബർ 7,8,9 തീയതികളിൽ മാടായി പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കും. 
ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ- അവസാന തീയ്യതി : നവംബർ 2
കായികമേളയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നവംബർ 4 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിമുതൽ മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ നടക്കും. കഴിഞ്ഞവർഷം ലഭിച്ച റോളിംഗ് ട്രോഫികൾ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയത്ത് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണം. 
അഫിലിയേഷൻ ഫീസിന് പുറമെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോകുട്ടിയും രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ് ആയി 10 രൂപവീതം അടക്കേണ്ടതാണ്.

Sunday, 23 October 2016

Saturday, 22 October 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

2016-17 വർഷത്തെ രണ്ടാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സൊസൈറ്റികളിലും സ്കൂളുകളിലും അധികമായുള്ളവ (1 മുതൽ 8 വരെ) 24.10.2016 നു ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.  

Friday, 21 October 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും അടിയന്തിര യോഗം ഒക്ടോബർ 22 ന്

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും അടിയന്തിര യോഗം ഒക്ടോബർ 22 ന് രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സി ഹാളിൽ ചേരും. എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും നിർബന്ധമായും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതും ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. സൊസൈറ്റിയിലും സ്‌കൂളിലും അധികം/ കുറവ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

QIP Monitoring Tool

QIP Monitoring Tool ... Click Here

Thursday, 20 October 2016

സി വി രാമൻ ഉപന്യാസ മത്സരം ഉപജില്ലാതലം ഒക്ടോബർ 25 ന്

ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സി വി രാമൻ ഉപന്യാസ മത്സരം ഉപജില്ലാതലം ഒക്ടോബർ 25 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. ഉപജില്ലയിലേ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൽ നറുക്കെടുത്ത വിഷയം ആണ് എഴുതേണ്ടത്.
Mob:9446938821

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2016-17 വർഷം പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന (IEDC)കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് (Fresh & Renewal)ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ (Excel Format) ഒക്ടോബർ 26 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യണ്ടതാണ്. ആയതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

യൂനിഫോം 2017-18: തുണിയുടെ അളവ് ഒക്ടോബർ 24 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം

2017-18 അധ്യയന വർഷം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യൂനിഫോം തുണിയുടെ കളർകോഡ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. എല്ലാ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ തുണിയുടെ അളവ് ഒക്ടോബർ 24 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം. 
കളർകോഡ് ഓഫീസിൽ വന്നാൽ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്‌.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്‌കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് ഒക്ടോബർ 25 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഇല്ലാത്ത സ്‌കൂളുകൾ NIL റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

സംസ്കൃതം കൗൺസിൽ യോഗം നാളെ

മാടായി ഉപജില്ലാ സംസ്കൃതം കൗൺസിൽ യോഗം നാളെ (ഒക്ടോബർ 21) വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സി ഹാളിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

Wednesday, 19 October 2016

കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്‌കൂൾ ശാസ്‌ത്ര നാടകം ഒക്ടോബർ 23 ന്‌ പയ്യന്നൂർ AKASGVHSS ൽ

കണ്ണൂർ റവന്യൂജില്ലാ സ്‌കൂൾ ശാസ്‌ത്ര നാടകം ഒക്ടോബർ 23 ന്‌ പയ്യന്നൂർ AKASGVHSS ൽ നടക്കും. രജിസ്‌ട്രേഷൻ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 8:30 ന് ആരംഭിക്കും.