ഏപ്രിൽ 19 ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരുടെ സോണൽ യോഗം കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടക്കുന്നതിനാൽ ഏപ്രിൽ 19 ന് നടത്താനിരുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ 'ബ്ലോഗ്‌ ഉത്സവ് 2016' സമാപന സമ്മേളനവും ഏകദിന ശില്പശാലയും മെയ് രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും....

Schools


AIDED UP SCHOOLS
1 13570 Edekkepuram UP School
Cherukunnu.PO, 670301
9387452093
edakkepuramups@gmail.com
2 13567 Edamana UP School
Mathamangalam.PO, 670306
9746460595
edamanaupschool@gmail.com
3 13573 Edanad UP School
Edat PO, 670327
9495147181
edanadupschool@gmail.com
4 13568 Eriam Vidyamithram UP School
Eriam PO, 670306
9961175651
evmups@gmail.com
5 13565 Gopal UP School
Kunhimangalam.PO, 670309
9249782779
gopalups@gmail.com
6 13566 Kadannappalli UP School
Kadannappalli PO, 670501
9747624889
kupsmadayi@gmail.com
7 13554 Kannapuram East UP School
Mottammal PO,670331
9946465338
jayapavithran@gmail.com
8 13560 L F UP School Mattool
Mattool  PO, 670302
9895384587
lfupsmattool@gmail.com
9 13557 MRUP School Mattool
Mattool PO, 670302
9446426669
mattulmrups@gmail.com
10 13558 MUP School Mattool
Mattool PO, 670302
9446774231
mattulmups@gmail.com
11 13559 NMUP School Mattool
Mattool North PO, 670302
9446416189
nmupsmattul@gmail.com
12 13571 Neruvambram UP School
Payangadi.PO, 670303
9947060244
neruvampramup@gmail.com
13 13555 Odayammadam UP School
Cherukunnu.PO, 670301
9895495628
hmoups@gmail.com
14 13572 Pilathara UP School
Pilathara.PO, 670501
9447889008
pilatharaups@gmail.com
15 13553 Vengara mappila UP School
Vengara.PO. 670305
9947787045
vmupschool@gmail.com
16 13569 Vengara Priyadarssini UP School
Vengara.PO. 670305
9633727267
vpupsvengara@gmail.com
AIDED LP SCHOOLS
17 13541 Arathil VMLP School
Nareekamvalli.PO, 670509
9746819670
vmlpsarathil@gmail.com
18 13502 Athiyadam LP School
Srestha.PO, 670301
9946623437
athiyadamlps@gmail.com
19 13504 Central Muslim LP School
Mattool North PO, 670302
9447409310
cmlpsmattul@gmail.com
20 13505 Cherukunnu Muslim LP School
Cherukunnu.PO, 670301
9995140311
cherukunnumlps@gmail.com
21 13506 Cheruthazham ALP School
Mandur PO, 670501
9605253893
calpsmandoor@gmail.com
22 13507 Christ Nager LP School
Edakkom PO, 670581
9447548483
cnlpsedakom@gmail.com
23 13508 Edekkepuram LP School
Cherukunnu.PO, 670301
9495153770
edakkeppuramlpschool@gmail.com
24 13509 Edanad East LP School
Edat PO, 670327
9995756405
elpsedat@gmail.com
25 13510 Edanad West LP School
Edat PO, 670327
9847575973
edanadwestlpschool@gmail.com
26 13542 Eripurm Chengal  LP School
Payangadi.PO, 670303
9846009607
vimalakvupama@gmail.com
27 13511 Ezhome Hindu  LP School
Ezhome.PO, 670334
9747163512
ezhomehindulps@gmail.com
28 13626 Irinave Thekkumbad  LP School
Thekkumbad.PO, 670301
9349898679
irinavethekkumbadalps@gmail.com
29 13534 Kadannappalli East LP School
Kadannappalli PO, 670501
9846274837
Kelps1953@gmail.com
30 13544 Kannapuram North LP School
Keezhara.PO, 670301
9847450228
kknorthlps@gmail.com
31 13527 Kannom LP School
Ezhome.PO, 670334
9446267829
apindira57@gmail.com
32 13503 BEM LP School Madayi
Madayi.PO, 670304
9447373213
bemlpsmadayi@gmail.com
33 13528 Madayi  LP School
Payangadi.PO, 670303
9995287339
madayilpschool@gmail.com
34 13529 Madayikave LP School
Payangadi.PO, 670303
9744386750
acvijayalakshmi@gmail.com
35 13545 Madayi South  LP School
Payangadai RS.PO, 670358
8547476013
madayisouthlps@yahoo.com
36 13548 Mattool Devivilasam  LP School
Mattool North PO, 670302
9446391774
mattooldevilps@gmail.com
bhavanikundan@gmail.com
37 13530 Mattool ALP School
Mattool North PO, 670302
9895381380
mattoolalps@gmail.com
38 13532 Muttil  LP School
Thavam PO, 670301
9447645665
muttillps@gmail.com
39 13546 MIMLP School Mattool
Mattool North PO, 670302
9495472657
ktgnambiar@gmail.com
40 13533 Onapramba LP School
Kottila PO, 670334
9495180890
onaparambalpskottila@gmail.com
41 13501 ADLP School Pallikkara
Thavam.PO, 670301
9446066722
adlpspallikkara550@gmail.com
42 13547 Parur ALP School
Panapuzha.PO, 670306
9745192381
headmasterparur@gmail.com
43 13534 Puthiyangadi West  LP School
Madayi.PO, 670304
9656811820
gfdorothyjoseph@gmail.com
44 13536 Sree Vayalapra APBKDLP School
Payangad.PO, 670303
9947040269
vayalapralpschool@gmail.com
45 13535 Sree Ramavilasam  LP School
Mandur.PO, 670501
9496139081
srvlps@gmail.com
46 13538 St.Mary`s  LP School Punnachery
Cherukunnu.PO, 670301
9446375048
 smlpschool1964@gmail.com
47 13531 Thavam Devivilasm  LP School
Thavam.PO, 670301
9746131952
thavathdevilps@gmail.com
48 13537 St.Mary`s LP School Vilayancode  
Vilayancode PO, 670501
9495338325
smlpsvilayancode@gmail.com
49 13539 Varanacode  LP School
Mandur.PO, 670501
9605995943
varanacodealps@gmail.com
50 13549 Vengara Hindu LP School
Vengara.PO. 670305
9847745015
vengarahindulps@gmail.com
GOVERNMENT UP SCHOOLS
51 13556 GMUP School Thekkumbad
Thekkumbad PO, 670301
9447544773
gmupsthekkumbad@gmail.com
52 13550 GMUP School Madayi
Madayi.PO, 670304
9400878733
gmupsmadayi@gmail.com
53 13551 GMUP School Payangadi
Payangad.RS.PO, 670358
9746054915
gmupspayangadi1@gmail.com
54 13552 GWUP School Vengara
Vengara.PO. 670305
9895024787
55 13561 GNUP School Narikode
Kottila PO, 670334
9497146336
gnupsnaricode@gmail.com
56 13562 GMUP School Ezhome
Ezhome PO, 670334
9496404733
gmupsezhome13562@gmail.com
57 13563 GUP School Purachery
Ezhilode.PO, 670309
9446447160
gupspurachery@gmail.com
58 13564 GCUP School Kunhimangalam
Kunhimangalam.PO, 670309
4972811222
gcupsk@gmail.com
GOVERNMENT LP SCHOOLS
59 13540 VDNMGWLP School Ezhilode
Ezhilode.PO, 670309
9447737605
vdnmgwlpsezhilode@gmail.com
60 13524 GWLP School Ezhome
Ezhome PO, 670334
9446680325
gwlpsezhome@gmail.com
61 13525 GWLP School Madakkara
Irinave.PO, 670301
8547086296
gwlpsmadakkara@gmail.com
62 13512 GLP School Cherukunnu North
Cherukunnu.PO, 670301
9495894033
vinodankchalil@gmail.com
63 13513 GLP School Cherukunnu South
Cherukunnu.PO, 670301
9562595679
cherukunnusouthglps@yahoo.in
64 13514 GLP School Cherthzham south
Payangadi.PO, 670303
9447737605
glpscheruthazamsouth@gmail.com
65 13515 GLP School Cheruvachery
Mathamangalam.PO, 670306
9446675114
sendtocheruvacheryglps@gmail.com
66 13516 GLP School Karayad
Panapuzha.PO, 670306
9495323151
karayadschool@gmail.com
67 13517 GLP School Kunhimangalam
Kunhimangalam.PO, 670309
9895868138
glpskunhimangalam@gmail.com
68 13520 GMLP School Kunhimangalam
Kunhimangalam.PO, 670309
9847381570
gmlpskunhimangalam@gmail.com
69 13521 GMLP School Madakkara
Irinave.PO, 670301
8547710294
gmlpsmadakkara@gmail.com
70 13522 GMLP School Mattool
Mattool.PO, 670302
9946621049
gmlpsmtl@gmail.com
71 13523 GMLP School Narikode
Kottila PO, 670334
9847787494
narikodegmlps@gmail.com
72 13518 GLP School Panapuzha
Panapuzha.PO, 670306
9495654895
glpspanapuzha@gmail.com
73 13519 GLP School Thekkekara
Kadannappalli.PO, 670501
9495508768
glpsthekkekara@gmail.com
UNAIDED SCHOOLS
1 MECA EM School Payangadi
Payangadi RS.PO 670358
04972860258
schoolmeca@gmail.com

2 Bakitha EM School Cherukunnu
Cherukunnu.PO, 670301
04972862833
schoolbakhita@gmail.com
3 AMIMUP School Koyappara
Kunhimangalam.PO, 670309
04972812500
amimups@gmail.com


No comments:

Post a Comment