ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 - ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനതീയ്യതി ഒക്ടോബർ 15.

Wednesday, 29 October 2014

വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോത്സവം: രജിസ്ട്രേഷന്‍

മാടായി ഉപജില്ല വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോത്സവം രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഒക്ടോബർ 31 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് വെങ്ങര മാപ്പിള യു.പി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കും.


Tuesday, 28 October 2014

ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള പുതുക്കിയ സമയക്രമം.

ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള പുതുക്കിയ സമയക്രമം.

I T FairMaths Fair Work & Experience Fair
Science Fair | Social Science Fair
---------------------------------------------------
Participants Eligible For Higher Level Competition

 Science Fair  I T Fair Maths Fair
Work Experience Fair Social Science Fair
---------------------------------------------------

Download ID Card 2014Friday, 24 October 2014

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം മാറ്റിവെച്ചു.

നാളെ (ഒക്ടോബർ 25 ന് ) നടത്താനിരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം മാറ്റിവെച്ചു. നാളെ സ്ക്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തിദിവസം ആയിരിക്കും.

മാടായി ഉപജില്ല കായികമേള: ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 28 വരെ നീട്ടി.

മാടായി ഉപജില്ല കായികമേളയുടെ ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 28 വരെ നീട്ടി.

Thursday, 23 October 2014

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 : Results

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 : Results
-----------------------------------
ശാസ്ത്രമേള
Item wise    School wise 
Rank- LP UP HS HSS
-----------------------------------
ഗണിതശാസ്ത്രമേള 
Item wise    School wise 
Rank- LP UP HS HSS
-----------------------------------
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള
 Item wise    School wise 
Rank- LP UP HS HSS
-----------------------------------
പ്രവൃത്തിപരിചയ മേള
Item wise    School wise
Rank- LP UP HS HSS
-----------------------------------
ഐ.ടി മേള
Item wise   School wise
Rank- UP HS HSS
-----------------------------------

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം :ഒക്ടോബർ 25:- Venue

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം :ഒക്ടോബർ 25 

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ല കായികമേള :സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണം.


Wednesday, 22 October 2014

RMSA ഗ്രാൻറ് വിനിയോഗം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

2014-15 വർഷം RMSA അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ഗ്രാൻറ് (50000 രൂപ),മൈനർ റിപ്പയർ ഗ്രാൻറ് (25000 രൂപ) ഇവയുടെ വിനിയോഗത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ  ഇവിടെ..

Tuesday, 21 October 2014

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഒക്ടോബർ 23 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഒക്ടോബർ 23 ന് (വ്യാഴം) രാവിലെ 11 മണിക്ക് മാട്ടൂൽ എം.യു.പി.സ്ക്കൂളിൽ നടക്കും. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് : ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറുപടി സമർപ്പിക്കണം

ഉപജില്ലയിൽ നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ നടത്തിയ വാർഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറുപടി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ തയ്യാറാക്കി 2 കോപ്പി ഒക്ടോബർ 25 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം 

Monday, 20 October 2014

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 : List of Teachers

ശാസ്ത്രോത്സവം 2014 : ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ പേര് വിവരം.
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ LFUP സ്ക്കൂളിലും ഗണിത ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ CHMK GHSS മാട്ടൂലിലും ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ MUP സ്ക്കൂളിലും രാവിലെ 8.30 ന് തന്നെ ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു.