GAIN PF - എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം മെയ് 11 ന് (ബുധൻ) രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സി ഹാളിൽ... മുഴുവൻ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക......

Monday, 30 May 2016

Noon Meal - Circular 2016-17

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി 2016-17 - പൊതുവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ...Click Here

പ്രവേശനോത്സവം 2016-17 - മാടായി ഉപജില്ല

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് സ്കൂൾ

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട Annual Data, പ്രഫോർമ 2 , ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് (2 കോപ്പി) എന്നിവ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

അദ്ധ്യാപക പാക്കേജ് - എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ സംരക്ഷിതാദ്ധ്യപകരുടെ പുനർവിന്യാസം - ഉത്തരവ്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - അദ്ധ്യാപക പാക്കേജ് - എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ സംരക്ഷിതാദ്ധ്യപകരുടെ പുനർവിന്യാസം - ഉത്തരവ് ... Click Here
List of Excess Teachers  ..Click Here
നിയമിക്കപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകർ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കകം നിയമനം ലഭിച്ച സ്കൂളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടാതാണ്. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത്തരം അദ്ധ്യാപകരുടെ സംരക്ഷണാനുകൂല്യം റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയരക്ടർ അറിയിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകരുടെ Joining Report എത്രയും പെട്ടന്ന് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

Saturday, 28 May 2016

പുതിയ അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ ഒരുങ്ങി

വീണ്ടും ഒരു അദ്ധ്യായന വർഷംകൂടി.... പുതിയ അദ്ധ്യായന വർഷാരംഭം മുതൽ മാടായി ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലെയും പാചക തൊഴിലാളികൾ അവർ സ്വന്തം ചെലവിൽ തയ്യാറാക്കിയ യൂണിഫോം ധരിച്ചായിരിക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക. 
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തു. 

Friday, 27 May 2016

Revised Provisional List of HM/AEO 2016-17

Revised Provisional List of HM/AEO 2016-17 ... Click Here

Very Urgent - Text Book Distribution

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും (ഗവ., എയ്ഡഡ്) സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്ന് കെ.ബി.പി.എസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ശനി, ഞായർ (മെയ് 28,29) ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റികളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും കെ.ബി.പി.എസ് പ്രതിനിധികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഈ വിവരം നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഈ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

പ്രവേശനോത്സവം 2016-17: മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

പ്രവേശനോത്സവം 2016-17: മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ... Click Here
 പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം ... Click Here 

പ്രവേശനോത്സവം 2016-17 - മാടായി ഉപജില്ല

പ്രവേശനോത്സവം 2016-17

സമന്വയം 2016-17 - Schedule

SSA ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം - മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

SSA - സ്കൂൾ മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം - മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ... Click Here
SSA - ടീച്ചർ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം - മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ... Click Here
SSA - സ്കൂൾ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം - മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ... Click Here

Thursday, 26 May 2016

Class Monitoring Tool for HM's & Educational Officers

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കും ക്ലാസ്സ് മോണിറ്ററിങ്ങിനാവശ്യമായ പിന്തുണാ സാമഗ്രികൾ
Website ....... Click Here
Mobile Application .... Click Here

Noon Meal - Purchase of Kitchen Utensils

Wednesday, 25 May 2016

പ്രധാനധ്യപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ മാസവും അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ  

Click Here

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ട്രഷറികളിൽ നിലവിലുള്ള പി.ഡി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സർക്കാർ തുകയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് തുകയും വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെയ് 31 ന് മുമ്പായി പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ജൂൺ 1 മുതൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല.

Monday, 23 May 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2016-17 വർഷത്തെ ലംപ് സം ഗ്രാന്റ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ചുവടെ കൊടുത്തവിവരങ്ങൾ മെയ് 25 ന് കോൺഫറൻസിന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരണം.
1. സ്കൂളിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (Nationalised Bank)
2. മൊബൈൽ നമ്പർ 
3. ഐ.ഡി പ്രൂഫ്‌

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2016-17 - സ്കൂളുകളിൽ ലഭിച്ച പാഠപുസ്തങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ കൊടുത്ത ഫോർമാറ്റിൽ മെയ് 24 ന് (ചൊവ്വ) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.
 

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഏകദിന പരിശീലനം മെയ് 25 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം മെയ് 25 ന് (ബുധൻ) രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി ആർ സി ഹാളിൽ ചേരും.യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

LSS Examination 2015-16

Winners
 
Devika.P.V & Gayapriya
(Kadannappalli UP School)
1.Anupama.K.V (GLPS Cherukunnu South)
2.Gopika Pradeep (Kadannappalli UP School)

USS Examination 2015-16

USS Examination 2015-16
Winners
Neeraj.P
(GUP School Purachery)
Nandana.T.V
(GCUP School Kunhimangalam)

Saturday, 21 May 2016

Pay Revision 2014 - Payment of Arrears-Instructions

Government have issued detailed instructions on the payment of  pay revision arrears from 01/07/2014 to 31/01/2016.For details view