ഈ വർഷത്തെ എൽ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി/ ഹൈസ്ക്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ജനുവരി 9) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും.

Wednesday, 4 March 2015

സ്കൂള്‍ ​ വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി

സ്കൂള്‍ വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി - HM, SRG കണ്‍വീനര്‍, SMC ചെയര്‍മാന്‍ / പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എന്നിവര്‍ക്കായി താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ ബി ആര്‍ സി മാടായിയില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു..
മാർച്ച് 4 : ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിമുതല്‍ - HS, UP മാത്രമുള്ള സ്കൂളുകള്‍ക്ക്
മാർച്ച് 6 : രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ ചെറുതാഴം, ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകള്‍
മാർച്ച് 6
 : ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിമുതല്‍ ഏഴോം, മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകള്‍
മാർച്ച് 7 
: രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ മാട്ടൂല്‍, കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകള്‍
മാർച്ച് 7 
: ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിമുതല്‍ കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ, കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകള്‍

Tuesday, 3 March 2015

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം മാർച്ച് 4 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം മാർച്ച് 4 ന് (ബുധൻ) രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി ആർ സിയിൽ ചേരും. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

ഉപജില്ലാ കലോത്സവം: സംഘാടകസമിതി കൂടിച്ചേരൽ മാർച്ച് 6 ന്


Wednesday, 25 February 2015

മുന്നേറ്റം-പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഫെബ്രവരി 28 ന്

മുന്നേറ്റം- ഇടക്കാല വിലയിരുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം ഫെബ്രവരി 28 ന് (ശനി) രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 12.30 വരെ മാടായി ബി ആർ സി ഹാളിൽ നടക്കും. ഇടക്കാല വിലയിരുത്തലിന്റെ ഗ്രേഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഫോർമാറ്റ് നിർബന്ധമായും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കൊണ്ടുവരണം.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ശിശു ദിന സ്റ്റാമ്പ്ന്റെയും അദ്ധ്യപക സ്റ്റാമ്പ്ന്റെയും തുക നൽകാൻ ബാക്കി ഉള്ള പ്രധാന അദ്ധ്യാപകർ നാളെ തന്നെ തുക ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Saturday, 21 February 2015

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

  FBS - ൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമ യിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 23.2.15 ന് 3 മണിക്ക്  മുൻപായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എഫ്.ബി.എസ് ഇല്ലാത്തവർ NIL റിപ്പോർട്ട്‌  സമർപ്പിക്കണം.

എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പ്രധനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2013-14 വർഷത്തെ KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനായി  PF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഫെബ്രവരി 25 ന് (തിങ്കൾ) വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Friday, 20 February 2015

അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് - അക്കാദമിക് കോണ്‍ഫറൻസ് ഫെബ്രവരി 24 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് - അക്കാദമിക് കോണ്‍ഫറൻസ് ഫെബ്രവരി 24 ന് (ചൊവ്വ) രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ബി ആർ സി ഹാളിൽ നടക്കും LP, UP, HS വിഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ അറബി അദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

Thursday, 19 February 2015

സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ്‌ പരീക്ഷ 2014-15: അർഹരായ കുട്ടികൾ

മുന്നേറ്റം പദ്ധതി: ഇടക്കാല വിലയിരുത്തൽ ഫെബ്രവരി 23 ന്

മുന്നേറ്റം പദ്ധതിയുടെ ഇടക്കാല വിലയിരുത്തൽ ഫെബ്രവരി 23 ന് തന്നെ നടത്തേണ്ടാതാണ്. അതിനുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകൾ നാളെ (വെള്ളി) സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ്. നാളെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സി.ആർ.സി കോർഡിനേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

ASn-b-´n-cT
      amSmbn kºvPnÃ-bnse kvIqfp-IÄ ^pUv tk^vddn Un¸mÀ«vsa-ân cPn-ÌÀ sN¿-W-sa¶v \nc-´-cT \nÀt±-in-¨n-«pT CXp-h-sc-bpT ]qÀ¯n-bm-¡n-bn-«n-Ã.  Bb-Xn-\m F\n-bpT sN¿m³ _m¡n-bp-ff kvIqfp-IÄ CXv kT_-Ôn¨v Ct¸m-gs¯ kvYnXn Cu Hm^o-kn 20.2.2015 \v Cu Hm^o-kn Adn-bn-t¡-­-Xm-Wv.

Thursday, 12 February 2015

സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതി

സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതി.... അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി ഫെബ്രവരി 28 
For Details ...Click Here