മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 18 December 2012

Hearing on the appeal of the Sub District School Kalolsavam


               Hearing on the appeal of the Sub District School Kalolsavam  will be conducted from  10.30 AM at Govt Vocational Higher Secondary School(sports) KANNUR,
as shown below.


24/12/2012 MONDAY

FORENOON

AEO PAYYANNUR

AEO IRIKKUR

A
FTERNOON

 
AEO  Taliparamba North

AEO  Taliparamba South

AEO  Madayi


26/12/2012 WEDENSDAY
FORENOON                                                      


AEO KANNUR NORTH


AFTERNOON


AEO KANNUIR SOUTH

AEO PAPPINISSERI


         Information in this regard shall be communicated to the participants concerned through the Heads of the Schools (including High Schools).  


         -District Educational Officer,Kannur

No comments:

Post a Comment