മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു..... മത്സരഫലങ്ങൾ, പോയിന്റ് നില, മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയസ്ഥിതി എന്നിവ വേഗത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ ആപ്പ്, ബ്ലോഗ് എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ........

Monday, 25 March 2013

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി : കണ്ടിജന്റ്റ്‌ തുക അനുവദിച്ചു.

ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടിയുടെ നവമ്പർ മുതലുള്ള കണ്ടിജന്റ്റ്‌  തുക പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്     ഇ- ബാങ്കിംഗ് മുഖേന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം ഏപ്രിൽ 4 നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 


No comments:

Post a Comment