മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി/ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യപകരുടെ ഏകദിനയോഗം ആഗസ്ത് 4 ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് ബി.ആര്‍.സി ഹാളില്‍ ചേരുന്നു. എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ......

Monday, 25 March 2013

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി : കണ്ടിജന്റ്റ്‌ തുക അനുവദിച്ചു.

ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടിയുടെ നവമ്പർ മുതലുള്ള കണ്ടിജന്റ്റ്‌  തുക പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്     ഇ- ബാങ്കിംഗ് മുഖേന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം ഏപ്രിൽ 4 നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 


No comments:

Post a Comment