ജൂലായ് 21 - ചാന്ദ്രവിജയദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയത്തിൽ നടത്താവുന്ന ബഹിരാകാശ ക്ളാസ്സിന് ഉപകരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളും Downloads ൽ ലഭ്യമാണ്

Monday, 25 March 2013

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി : കണ്ടിജന്റ്റ്‌ തുക അനുവദിച്ചു.

ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടിയുടെ നവമ്പർ മുതലുള്ള കണ്ടിജന്റ്റ്‌  തുക പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്     ഇ- ബാങ്കിംഗ് മുഖേന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം ഏപ്രിൽ 4 നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 


No comments:

Post a Comment