2014-15 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ,അദ്ധ്യാപകർ,അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു.

Monday, 25 March 2013

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി : കണ്ടിജന്റ്റ്‌ തുക അനുവദിച്ചു.

ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടിയുടെ നവമ്പർ മുതലുള്ള കണ്ടിജന്റ്റ്‌  തുക പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്     ഇ- ബാങ്കിംഗ് മുഖേന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം ഏപ്രിൽ 4 നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 


No comments:

Post a Comment