മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ്‌ 19 മുതൽ സപ്തംബർ 22 വരെയുള്ള തീയ്യതികളിൽ നടക്കും. ......

Thursday, 9 May 2013

UID അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം

2012-13 വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ UID അധിഷ്ഠിതമായി നത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം Downloads-ൽ 

No comments:

Post a Comment