2014-15 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ,അദ്ധ്യാപകർ,അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു.

Thursday, 9 May 2013

UID അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം

2012-13 വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ UID അധിഷ്ഠിതമായി നത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം Downloads-ൽ 

No comments:

Post a Comment