മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാ പകരുടെ യോഗവും UDISE മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനവും ഡിസംബർ 2 ന് (ചൊവ്വ) രാവിലെ 10.30 ന് മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ നടക്കും.

Thursday, 9 May 2013

UID അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം

2012-13 വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ UID അധിഷ്ഠിതമായി നത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം Downloads-ൽ 

No comments:

Post a Comment