മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016: മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു..... മത്സരഫലങ്ങൾ, പോയിന്റ് നില, മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയസ്ഥിതി എന്നിവ വേഗത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ ആപ്പ്, ബ്ലോഗ് എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ........

Thursday, 9 May 2013

UID അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം

2012-13 വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ UID അധിഷ്ഠിതമായി നത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം Downloads-ൽ 

No comments:

Post a Comment