ജൂലായ് 21 - ചാന്ദ്രവിജയദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയത്തിൽ നടത്താവുന്ന ബഹിരാകാശ ക്ളാസ്സിന് ഉപകരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളും Downloads ൽ ലഭ്യമാണ്

Thursday, 9 May 2013

UID അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം

2012-13 വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ UID അധിഷ്ഠിതമായി നത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം Downloads-ൽ 

No comments:

Post a Comment