മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 3 October 2016

ഉപജില്ല ശാസ്ത്രോത്സവം 2016: ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 - ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 10. സ്‌കൂൾ കോഡ് User ID ആയും Password ആയും സ്‌കൂളുകൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ പരിശോധിക്കുക. രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് താഴെകാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

No comments:

Post a Comment