മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 1 October 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

UID / EID നമ്പർ ഇനിയും ലഭ്യമല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ  UID / EID നമ്പർ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും  3.10.2016 ന് 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  CLICK HERE 

No comments:

Post a Comment