മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 9 August 2018

ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം

ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം  സംബന്ധിച്ച കത്ത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു .
 special rice 1
special rice 2

No comments:

Post a Comment