മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 8 August 2018

VERY URGENT -NOON MEAL

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോര്മ പൂരിപ്പിച്ച് ഇന്ന് വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് അറിയിക്കുന്നു .
എ ഇ ഒ 
മാടായി 
noon meal

No comments:

Post a Comment