മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 11 September 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം -കുട്ടികളുടെ സംഭാവന 12 ലേക്ക്കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് ........click here 

No comments:

Post a Comment