മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 5 September 2018

NOON MEAL URGENT

July,August മാസങ്ങളിലെ Iron Folic Acid വിതരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ 1 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
IRON FOLIC ACID PROFORMA

No comments:

Post a Comment