മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 1 January 2018

LSS, USS Examination - Online Registration

ഈ വർഷത്തെ LSS, USS പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾ ജനുവരി 6 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി പ്രിന്റ്‌ ഔട്ട് (Final list of All Candidates) ജനുവരി 8 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.
സ്കൂളുകൾ Sign In ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ സ്കൂൾ കോഡിന് മുമ്പിൽ S (In Capital Letter) ചേർക്കണം. സ്കൂളുകൾക്ക് User Name, Password എന്നിവ ഒന്നുതന്നെയാണ്.
LSS USS 2018 വിജ്ഞാപനം ......CLICK HERE

No comments:

Post a Comment