മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 2 July 2016

സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചു

തസ്തിക നിർണ്ണയം 2016-17 - കുട്ടികളുടെ UID സഹിതമുള്ള വിവരങ്ങൾ Sixth Working Day 2016 ൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചു .... സർക്കുലർ

No comments:

Post a Comment