മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 1 July 2016

Transfer and Posting of officers

Transfer and Postings of officers in the cadre of Senior Superintendents .... Order

Ratio Promotion on Rs 20740 - 36140 (Pre revised) to the officers in the cadre of Senior Superintendent and equated categories.. .... Order

Transfer and Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs .... Order

No comments:

Post a Comment