മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 13 July 2016

Text Book - Urgent

സൊസൈറ്റികളിലും സ്‌കൂളുകളിലും അധികമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് സഹിതം ഇന്ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പ് GBVHSS മാടായിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment