മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 6 July 2017

Expenditure Statement - Urgent

ജൂൺ മാസത്തെ Expenditure Statement ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾ നാളെ  ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.
Office Name
1 ATHIYADAM LPS
2 CHRIST NAGAR LPS
3 ST.MARYS L.P.S VILAYANCODE
4 MADAYI SOUTH L.P.S
5 G.M.U.P.S PAYANGADI
6 G.L.P.S CHERUKUNNU SOUTH
7 GLPS CHERUVACHERY
8 G.L.P.S KARAYAD
9 G.L.P.S THEKKEKARA
10 G.M.L.P.S KUNHIMANGALAM

No comments:

Post a Comment