മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 13 March 2018

സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം

സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം
സ്പെഷ്യൽ ആരി വിതരണവുമായി ബന്ധപെട്ടു മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അരിയെടുക്കുമ്പോൾ 31/03 /2018 ന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അരിയുടെ സ്റ്റോക്ക് കണക്കാക്കി അധികം അരിയുണ്ടെൻകിൽ ആയതു കുറവ് വരുത്തി (കുട്ടി ഒന്നിന് 4 kg )ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അരി എടുക്കാൻ പാടുള്ളു എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.അരി വിതരണം നടത്തി അക്വിറ്റൻസ്,അബ്സ്ട്രക്ട,മാവേലി ബില്ല് ,വൗച്ചർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ (2 പകർപ്പ്) ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

1 comment: