മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 12 March 2018

അറിയിപ്പ്

GO(P)29/2016/Gen.Edn Dtd 29/01/2016 പ്രകാരം നിയമന അംഗീകാരം ലഭിച്ചവരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ 2  ദിവസത്തിനാകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

No comments:

Post a Comment