മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 5 March 2018

ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം

ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം 
സ്ഥലമാറ്റം  അപേക്ഷ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ,അനുബന്ധ രേഖകൾ,സേവന പുസ്തകം എന്നിവ 13.൦3.2018 ന് വൈകുന്നേരം 5  മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

No comments:

Post a Comment