മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 18 May 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഫോൺ മുഖാന്തിരം പഴയങ്ങാടി സബ്ട്രഷറിയിൽ അറിയിക്കണം. Phone: 04972870360

No comments:

Post a Comment