മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 31 May 2016

യാത്രയയപ്പ് നൽകി

ഇന്ന് (31.05.2016) സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീ.പി.നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ.സി സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി. 

No comments:

Post a Comment