മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 9 May 2016

Details of protected teachers 2015-16 Madayi sub District

2015-16 വർഷം തസ്തിക ഇല്ലാതെ  തുടരുന്ന അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ്  ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ  2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ  രേഖമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ... 
Details of protected teachers 2015-16 ..... Click Here
 

No comments:

Post a Comment