മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 26 May 2016

Class Monitoring Tool for HM's & Educational Officers

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കും ക്ലാസ്സ് മോണിറ്ററിങ്ങിനാവശ്യമായ പിന്തുണാ സാമഗ്രികൾ
Website ....... Click Here
Mobile Application .... Click Here

No comments:

Post a Comment