മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 6 December 2017

Details of CWSN Students

2017 -18 അധ്യയന വർഷം സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം )വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഐ ഇ ഡി കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അവർക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇനിയും നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ചു ഇന്ന്(06/12/ 2017 )
 5 മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നു അറിയിക്കുന്നു .

No comments:

Post a Comment