മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 4 December 2017

ന്യുമാത്‌സ്‌ 2017

ഈ വർഷത്തെ സബ്ജില്ലാതല ന്യുമാത്‌സ്‌ പരീക്ഷ ഡിസംബർ 5 നു രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക് ജി ബി എച് എസ് മാടായി- VHSE ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .വിദ്യാർത്ഥികൾ 9 .30 നു മുൻപേ നിശ്ചയിക്കപെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് .

No comments:

Post a Comment