മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 6 December 2017

Text Book Distribution (Vol.3)

പാഠപുസ്തകം (വാല്യം 3) സ്‌കൂളുകൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും എത്രയുംപെട്ടന്ന് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment