മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 4 December 2017

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ 2017

ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ 06/12/2017 നു ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി ആർ സി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .ഹൈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment