മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 8 February 2018

അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്‌സും സർഗ്ഗോത്സവവും ഫെബ്രവരി 28 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്‌സും 'മഹർജാനുൽ അറബിയ്യ' സർഗ്ഗോത്സവവും ഫെബ്രവരി 28 ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഓണപ്പറമ്പ എൽ.പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.LP,UP,HS വിഭാഗങ്ങളിൽ അറബിക് പഠിക്കുന്ന ഓരോകുട്ടി വീതവും എല്ലാ അറബിക് അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണം.

No comments:

Post a Comment