മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 21 February 2018

LSS/ USS - Urgent

LSS/USS പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും OMR ഷീറ്റുകളും ഫെബ്രവരി 23 ന് വെള്ളിയാഴ്ച 10.30 മുതൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരും ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരും നേരിട്ട് വന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment