മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 8 February 2018

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ BiMS പരിശോധിച്ച് TA അലോട്ട്മെന്റ് തുകയ്ക്കുള്ള TA ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കി രണ്ട് കോപ്പി ഫെബ്രവരി 15 നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment