മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 12 February 2018

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കേരള ലോകായുക്ത നിയമം 1999 അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ മാനേജർമാരും കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 
ആയതിനാൽ മുഴുവൻ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ മാനേജർമാരും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള (ഫോറം A,B,C) സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ മാനേജർമാർക്ക് വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment