മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 13 April 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

ഡി ആർ ജി ലിസ്റ്റ് 

CLICK HERE 

നിർദേശിച്ച ഡി ആർ ജി മാരെ പ്രധാനാധ്യാപകർ ഉടൻ വിവരമറിയിക്കുകയും അവരെ വിടുതൽ ചെയ്‌ത്  പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് .

No comments:

Post a Comment