മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 5 April 2018

അധ്യാപകർക്കായി മൾട്ടി ലെവൽ ശില്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അധ്യാപകർ ഏപ്രിൽ 5 നുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
CLICK HERE 

No comments:

Post a Comment