മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 5 April 2018

Urgent: KYC Form ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കണം

Special TSB Account (STSB) ന്റെ KYC Form സമർപ്പിക്കാത്ത മുഴുവൻ DDO മാരും ഏപ്രിൽ 10 ന് മുമ്പായി ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പഴയങ്ങാടി സബ്ട്രഷറി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment