മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 16 April 2018

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം മാറ്റിവെച്ചു

ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം മാറ്റിവെച്ചു . പുതുക്കിയ തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

No comments:

Post a Comment