മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 19 May 2018

Appointment on Daily wages in Govt. Schools 2018-19 : Guidelines

സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 2018-2019 അദ്ധ്യയനവർഷം  ദിനവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക അധ്യാപക നിയമനം - മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഉത്തരവായി. ...... Click Here

No comments:

Post a Comment