മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 17 May 2018

Govt പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Govt പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾക്കുള്ള കൈത്തറി യൂണിഫോമിനുള്ള തുണി പിലാത്തറ യു പി സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.പ്രധാനാധ്യാപകർ ആയതു നാളെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .

No comments:

Post a Comment