മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 19 May 2018

Noon Meal 2018-19 - Circular

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - 2018-19 അദ്ധ്യയന വര്ഷാരംഭത്തിന്‌ മുന്നോടിയായി നടപ്പാക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികൾ ... സർക്കുലർ

No comments:

Post a Comment