മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 15 May 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്‌കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ള എൻഡോവ്മെന്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രഫോർമയിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment