മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 6 July 2018

സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.... Click here
അപേക്ഷിക്കാൻ താത്പര്യം ഉള്ള അധ്യാപകർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മുൻപായി അപേക്ഷ നിർദ്ദേശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment