മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 2 July 2018

TEXT BOOK -URGENT

സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും ഇന്റെൻഡ് ചെയ്തതു് പ്രകാരമുള്ള വോള്യം 1 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എഇഒ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുന്നു .

No comments:

Post a Comment