മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 11 July 2018

അറിയിപ്പ്

2018 ജൂൺ മാസത്തെ അയൺ ഫോളിക് ഗുളിക വിതരണ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകൾ ഇന്ന് ( 11 - 07  - 2018 ) തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .NIL REPORT നൽകിയ സ്‌കൂളുകൾ വിതരണം നടത്താത്തതിന്റെ കാരണം രേഖാമൂലം ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുക .HEALTH DATA സമർപ്പിക്കാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ സമർപ്പിക്കണം .

No comments:

Post a Comment