മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 6 July 2018

മാടായിപ്പാറ സന്ദർശനം

മടായി ഉപജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ളബിൻറെ   നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ മാടായിപ്പാറ സന്ദർശനം ജൂലായ് 12 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഉപജില്ലയിലെ യൂ പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകനും രണ്ട് കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കണം .ഉച്ചഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരണം 

No comments:

Post a Comment