മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 1 September 2017

സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം


                                   അറിയിപ്പ് 
സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം ഓണത്തിന് മുൻപേ വിതരണം ചെയ്തില്ലെൻകിൽ പ്രസ്തുത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കെതിരെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment