മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 13 September 2017

ആശംസാകാർഡ് നിർമ്മാണ ക്യാമ്പയിൻ -

ശുചിത്വമിഷൻ യു.പി, ഹൈസ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി "ഓണം വരും തലമുറയ്ക്ക്" ആശംസാകാർഡ് നിർമ്മാണ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളിൽ യു.പി, ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്,രണ്ട്,മൂന്ന് സ്ഥാനം നേടിയ കാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. (Email Dt.25.08.2017, letter No.PL2/63112/2017.DPI.  dated. 08/2017)

No comments:

Post a Comment