മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 13 September 2017

ഫുള്‍ ടൈം ജൂനിയര്‍ ലാം ഗ്വേജ് പ്രൊമോഷൻ - താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

2017-18 വർഷത്തിൽ  ഫുള്‍ടൈം ജൂനിയര്‍ ലാംഗ്വേജ്  പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നതിന് അർഹരായ പാര്‍ട്ട് ടൈം  ജൂനിയര്‍ ലാംഗ്വേജ് അദ്ധ്യാപകരുടെ താൽക്കാലിക  സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്തംബർ 15 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment