മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 11 September 2017

ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
മടായി ഉപജില്ലയിലെ ഹൈ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന വാർത്ത വായന മത്സരം സെപ്തംബര് 16 നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 1൦ മണിക്ക് മടായി ബി ആർ സി യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

No comments:

Post a Comment