മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 13 September 2017

വിദ്യാരംഗം - അറിയിപ്പ്

രജിസ്‌ട്രേഷൻ  - വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 ന് 
LP- 100 രൂപ , UP- 200 രൂപ, HS- 300 രൂപ
 
ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലും നാടൻപാട്ട് ശിൽപശാലയിലേക്കും LP, UP, HS വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ കുട്ടിയെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 
ശനിയാഴ്ച കഥ, കവിത, കാവ്യാലാപനം, അഭിനയം, ചിത്രം എന്നീ ഇനങ്ങളിലേക്ക് UP, HS വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിനത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ വീതവും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment