മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 13 September 2017

പണം കൈകാര്യം ചെയ്യൂന്ന ജീവനക്കാർക്ക് നൽകി വന്നിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് നിർത്തലാക്കി

പണം കൈകാര്യം ചെയ്യൂന്ന ജീവനക്കാർക്ക് നൽകി വന്നിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് നിർത്തലാക്കി ഉത്തരവായി..... Order

No comments:

Post a Comment